awswrangler

Pandas on AWS.

Here are some FAQ’s about awswrangler

What is awswrangler Pandas on AWS.